×

Kvifor

  • For å styrkja sjølvkjensla og det å høyra til i gruppa. Barna skal ha tru på seg sjølv og på andre
  • Vere saman med barn i same alder
  • Gje barna erfaringar, og  allsidig og variert kunnskap
  • Å arbeida med temaet medverkar til at barn får oppleva meistring og glede i eit sosialt og kulturelt fellesskap
  • Leik er den viktigaste måten å læra på. Barna har høg kompetanse og engasjement i leik. Me ønskjer å styrkja denne livs- og læringsforma ytterlegare gjennom å leggja tilrette for leik